College Committes (Help for Students)


तक्रार व निवारण समिती:
Grievance and Redressal Committee:
१)        डॉ. यु. पी. मोगले                         अध्यक्ष ९४२०६३३७७७
२)        डॉ. एस. बी. देशमुख                    सदस्य    ९४२२२३८६९५
३)        डॉ. ए. यु. खांडेभराड                     सदस्य    ९०२१६१६९१०
४)        श्री बी. जी. साळुके                       सदस्य    ९४०३०३६१४३
५)        श्री एस. जी. तडवी                       सदस्य    ९८६०३४६७५१
अॅन्टी रॅगींग समिती :

महाविद्यालयीन परिसरात कोणत्याही व्यक्तीने विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास देण्याच्या दृष्टीने खालील पैकी कोणतेही वर्तन केल्यास ती व्यक्ती अॅन्टी रेंगींग कायद्याने फौजदारी शिक्षेस पात्र राहील. १) शेरेबाजी, २) गाणे म्हणणे, ३) आवाज देणे, ४) चिट्ठी फेकणे, ५) त्रास देणे, ६) नक्कल करणे, ७) मारहाणकरणे, ८) चिडविणे इ. व्यक्तीने चरील कुठलेही वर्तन केल्यास खालील अॅन्टी रॅगींग समितीच्या सदस्यांशी त्वरीत संपर्क साधावा.
१)        डॉ. एल. व्ही. शिंदे                      अध्यक्ष ९४२२२१३३२२
२)        डॉ. जी. बी. कुलकर्णी                   सदस्य    ९४२१३०५४५३
३)        डॉ. एम. एस. सुतार                      सदस्य    ८०५५१०५७२८
४)        डॉ. एच. जे. वर्मा                         सदस्य    ९४०५४८५३८२
५)        डॉ. जी. एल. रोकडे                      सदस्य    ९९७०४५२०९०
६)        डॉ. एफ. एम. मोहिते                     सदस्य    ९४२१३२३३५०
७)        श्रीमती एम. के. काळे                    सदस्य    ९०११००८४७६
८)        श्रीमती एम. आर. मालाणी             सदस्य    ७५८८५३८८७१


Copyright © 2021. This is the official Website of J. E. S. College, Jalna (M. S.) India